E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

ทัศนคติต้องเป็นรูปธรรมที่วัดได้ (Measurable Concrete Attitude)

Photo by Ashwini Chaudhary on Unsplash

Written by Nattapol Klanwari

การทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมหรือจัดการเรียนการสอน มักจะมีคำว่า "ทัศนคติ" (Attitude) เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานและพฤติกรรมของพนักงาน นอกเหนือจากด้านความมรู้ (Knowledge) และทักษะความชำนาญ (Skill) แต่ข้อสำคัญทัศนคตินั้นต้องสามารถวัดหรือประเมินเป็นรูปธรรมได้

การฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะความชำนาญ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งทัศนคตินี่แหละที่สร้างกันยากที่สุด โดยทั่วไปมักจะแปลความหมายของคำว่าทัศนคติ เป็นด้านการรักงาน แต่ในเนื้อแท้ของทัศนคติยังแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ย่อยออกไปอีกแล้วแต่ว่า งานที่ต้องฝึกหรือเรียนรู้นั้นเกี่ยวของกับเรื่องใด

โดยทั่วไปเรามักจะเห็นการระบุวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม หรือการเรียนการสอน "เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี" ซึ่งเป็นการระบุที่คลุมเครือมาก ไม่รู้ว่าทัศนคติด้านใด ดีอย่างไร เฉกเช่นการระบุว่า "เป็นคนดี" ดีอย่างไร อย่างไหนที่เรียกว่าดี ดีของใคร อะไรที่ว่าไม่ดี เถียงกันตายเลย

บทความนี้จะเป็นการระบุควาชัดเจนของ ทัศนคติ (Attitude) ว่ามีด้านใดบ้าง โดยจะอ้างอิงจากภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อการจัดกลุ่มได้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

Accuracy  

 • ความถูกต้องแม่นยำ

Adaptability  

 • ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ

Alertness 

 • ความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ

Artistic flair  

 • ความเข้าใจและซาบซึ้งกับความเป็นศิลปะ

Photo by Taryn Elliott from Pexels
 

Attention 

 • ความใส่ใจต่อผู้คน เรื่องราวและสถานการณ์ต่างๆ

Calmness  

 • ความสงบ ใจเย็น ความสามารถในการควบคุมและระงับอารมณ์

Care  

 • ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่ไม่ควรต้องเสี่ยง

Cleanliness   

 • ความใส่ใจระวังรักษาความสะอาด

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels
 

Control   

 • ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์

Co-operation  

 • ความร่วมมือจนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆ

Courage  

 • ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว กล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

Photo by Alexander Dummer from Pexels
 

Courtesy   

 • ความมีมารยาท อัธยาศัยที่ดี

Dexterity   

 • ความชำนาญในการทำงานนั้นๆ โดยเฉพาะด้านงานที่ต้องใช้มือทำ เช่นงานศิลปะ หัตกรรม

Dignity  

 • ความตระหนักระวังในการรักษาศักดิ์ศรี ให้เป็นที่ยอมรับนับถือ

Discretion  

 • ความมีดุลพินิจ โดยเฉพาะกับการต้องตัดสินใจ

Economy   

 • ความสามารถในการจัดการ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า เหมาะสม

Efficiency   

 • ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Empathy  

 • ความเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้อื่น

Fairness  

 • การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ยุติธรรม ไม่ลำเอียง

Firmness  

 • ความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นตัวของตัวเองอย่างมีเหตุผล

Friendliness  

 • การเป็นมิตร มีไมตรีต่อผู้อื่น

Good memory  

 • มีความจำที่ดี

Helpfulness  

 • การมีความเอื้อเฟี้อเผื่อแผ่

Humanity  

 • ความมีมนุษยธรรม มีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์

Imagination  

 • การมีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Improvisation 

 • สามารถพัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได้

Initiative  

 • ความคิดริเริ่ม มองการณ์ไปถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

Integrity 

 • ความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้

Justice  

 • ความยุติธรรม มีเหตุผล

Kindness  

 • ความมีน้ำใจ มีเมตตากรุณา

Leadership  

 • ความเป็นผู้นำ

Observation  

 • ความเป็นนักสังเกตุ

Orderliness  

 • ความมีระเบียบวินัย

Pleasantness  

 • การมีความรื่นรมย์กับเหตุการณ์ต่าง ได้

Politeness 

 • ความสุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติผู้อื่น

Presence of mind  

 • การมีใจจดจ่อในการปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ มีสติ

Pride in personal appearance  

 • ความภาคภูมิใจ พอใจกับรูปลักณ์ของตนเอง

Reliability 

 • ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

Responsibility  

 • ความรับผิดชอบ (ไม่ทำทิ้งๆ ขว้างๆ)

Salesmanship  

 • ความเป็นนักการขาย มีศิลปะในการเสนอขาย

Security  

 • ความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัย

Self - motivation  

 • ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง

Sense of responsibility  

 • ความรับผิดชอบต่อตนเอง

Showmanship   

 • ความสามารถในการแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น

Sympathy  

 • ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Tact  

 • การมีปฏิภาณไหวพริบ

Tidiness 

 • ความประณีต ละเอียด รอบคอบ

 

Understanding 

 • ความสามารถในการทำความเข้าใจเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ดี

Willingness   

 • ความตั้งใจ เต็มใจ มุ่งมั่น

 

เชื่อว่าตามหัวข้อที่ระบุมาทั้งหมดน่าจะครอบคลุมเกี่ยวกับ ทัศนคติได้เกือบหมด ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นงานด้านการบริการ งานด้านอื่นๆ เช่น การพยาบาล ช่าง การคำนวณ การผลิต การขนส่ง การค้าขาย ฯลฯ

สำหรับบทความต่อไปผมจะเขียนเกี่ยวกับการแยกหัวข้อย่อยในการจัดการฝึกอบรม (Training-Task Breakdown) และจะยกตัวอย่างการระบุวัตถุประสงค์ทั้งด้าน Knowledge, Skill และ Attitude ให้เห็นชัดเจนว่าต้องประกอบด้วยด้านใด อะไรบ้าง รวมถึงการจะสร้างให้เกิดทัศนคตินั้นอย่างไร รอติดตามครับ

To be continued !!!!

 

 

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

 • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
 • Line ID : 081 890 4988
 • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
 • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

 • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142807
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1343
1282
8846
1125224
32325
43068
1142807

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 19:14
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search