E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

Briefing/ Meeting/ Teaching/ Instructing/ Training/ Facilitating ใช้ตอนไหน อย่างไร


Image by Patrick Sommer from Pixabay

Written by : Nattapol Klanwari

ในการทำงานมักจะมีเรื่องของบทบาทหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยจะเริ่มจากการกำหนดด้วยตำแหน่งหรือชื่อเรียกที่ผู้นั้นจะทำหน้าที่นั้นๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของชื่อเรียกการทำหน้าที่หรือตำแหน่งที่จะไปทำหน้าที่นั้นหรือที่เรียกว่า Role and Responsibility จะช่วยให้เราเล่นบทบาทได้อย่างเหมาะสมประกอบการทำงานในการบริหารจัดการ

เราคงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ในที่ทำงานตามสถานการณ์ต่างๆ

 • พอออกจากห้องประชุม พนักงานพูดกันว่า "ในที่ประชุมหัวหน้าแกมาบ่นอะไรก็ไม่รู้ นี่มันการประชุมนะ"
 • "Briefing อะไรกันเป็นชั่วโมง เรื่องนี้ควรนำเข้าที่ประชุม"
 • "ตกลงนี่มันการประชุมหรือการอบรมกันแน่"
 • "บรรยายอยู่ได้ ตกลงเลยไม่ได้ปฏิบัติ ออกไปจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้"
 • ฯลฯ

สำคัญเป็นอย่ายิ่งครับที่ผู้ที่เป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำหน้าที่ในบทบาทต่างๆ ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้เล่นบทบาทและหน้า (Role and Responsibility) ที่ได้อย่างเหมาะสม เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำต่างๆ กันครับ

  ⇒ Briefing คำว่า Brief หมายถึง สั้น กระชับ สรุป กระทัดรัด

 • การ Briefing จะใช้สำหรับการให้ข้อมูลอย่างสั้นๆ ได้ใจความในเวลาที่รวดเร็ว เช่น ในธุรกิจโรงแรมจะมี Morning Brief ของผู้บริการ โดยทั่วไปก็จะเป็นหัวหน้าแผนก (Department Heads) หรือ Executive Committee  การประชุมก็จะเรียกว่า Excom Morning Briefing นำโดย GM เป็นการแจ้งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น เรื่องสำคัญที่ผ่านมาเมื่อวาน เรื่องที่จะขอความร่วมมือกันในวันนี้หรือพรุ่งนี้ หรือวันหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบ สั้นๆ กระชับ ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ต้องมีประเด็นต้องพิจารณาก็จะแยกเป็นการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างหาก ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที ถ้าไม่มีอะไรมาก
 • หลังจากนั้น หัวหน้าแผนกที่เข้าร่วม Excom Morning Brief ก็จะนำข้อมูลที่ได้รับมาเข้า Department Morning Brief ในลำดับต่อไป เช่น ในแผนก FB ก็จะมี Restaurant Manager ของห้องอาหารต่างๆ Executive Chef และ Chief Steward เข้าร่วม โดย FB Manager ก้จะเป็นผู้นำในการทำ Morning Brief ของแผนก FB เป็นต้น

   ⇒ Meeting แปลตรงตัวก็คือ การประชุม

 • การประชุมก็จะมีทั้งที่เป็นประจำๆ เช่น การประุมแผนก FO ประจำเดือน FO Monthly Meeting เป็นการสรุปผลประกอบการ เรื่องราวต่างๆ ภายในแผนก ปัญหาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการประชุมที่ตั้งคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมา เช่น คณะกรรมการด้านความปลอดภัย หรือ การประชุมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางเรื่อง หรือเรื่องที่เป็นผลมาจาก Morning Brief
 • การประชุมจะต้องมีการตั้งวาระการประชุม (Agenda) ให้เป็นที่แน่นอนว่ามีวาระอะไรบ้าง และกำหนดเวลาที่จะใช้ทั้งเริ่มและเลิก เช่น 14.00-15.00 น. ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ทั้งเพื่อเป็นการตีกรอบเวลาและพยายามควบคุมให้อยู่ในเวลา โดยประธานในที่ประชุมจะต้องนำการประชุม ดำเนินไปตามวาระ และควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนด สรุปประเด็นต่างๆ อันเป็นผลจากการประชุมให้เป็นรูปธรรม
 • เรื่อง Meeting นี้ผู้นำการประชุมควรต้องได้รับการอบรมให้เกิดความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำในการประชุมเพื่อ ควบคุมการดำเนินการประชุม สรุป และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ⇒ Teaching โดยมากจะใช้กับระบบการศึกษา ในแวดวงธุรกิจจะไม่ค่อยใช้กัน

 • รากศัพท์มาจากภาษาบาลี "สิกขา" หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อที่ต้องปฏิบัติ ในทางศาสนาหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ภาษาไทย "ศึกษา" หมายถึงการเล่าเรียน หรือพูดซ้ำว่า การศึกษาเล่าเรียน  (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548)  จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนาธรรม ซึ่งมีความหมายที่กว้างมาก โดยมากจะเรียกผู้ที่ให้การศึกษานี้ว่า "ครู" หรือ Teacher สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานของชีวิตกันเลยทีเดียว ผู้ที่เรียนกับครูก็เรียกว่า ศิษย์
 • นอกเหนือจากคุณครูที่อยู่ในระบบการศึกษาแล้ว ยังมีคุณครูที่สอนอาชีพให้กับลูกศิษย์ ในวัฒนะธรรมไทยจะยกย่องผู้ที่ให้ความรู้ไม่เฉพาะแค่ในโรงเรียนแต่รวมไปถึงครูที่ประสิทธิประสาทวิชาต่างๆ ให้ เพราะนอกเหนือการสอนวิชาการแล้วยังนำทางของชีวิตของศิษย์ไปในทางที่ดีงาม  เช่น คุณครูทองดี  สุจริตกุล ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิปละการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2538

 • เชิญท่านผู้อ่านคลิ๊กที่ภาพเพื่อชมและฟังการเล่นเดี่ยวจะเข้ากราวใน สองช้นของท่านได้ ภาพเก่าไปนิด หาที่เป็นวิดีโอได้น้อยมากครับ
 • สามรถคลิ๊กเพื่อติดตามประวัติของท่านได้ที่  https://sites.google.com/site/fhayfernn/prawati-khru-thxng-di-sucrit-kul

 

 • ทีนี้ลองมาดูการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิษย์ของทานเล่นเดี่ยวจะเข้บูชาครู หมู่ 35 ตัว ของมือระดับครูของประเทศไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตในงานศพของท่าน ผมฟังแล้วขนลุกเลยครับ คลิ๊กที่ภาพเพื่อฟังและชมครับ

 

   ⇒ Instructing หมายถึงการชี้นำให้ทำตาม โดยมากจะใช้กับงานทางด้านเทคนิค • ตัวอย่างในภาพจะเป็นว่าคู่มือการใช้งานสว่านหรือเครื่องใช้ไฟ้าต่างๆ จะใช้คำว่า Instruction ถ้าอยู่ในรูปเอกสารคู่มือก็จะเรียกว่า Instruction Manual แต่ถ้าเป็น ผู้ที่นำให้ประกอบหรือทำตามก็จะเรียกว่า Instructor
 • ตำแหน่งที่ผมปฏิบัติหน้าที่เมื่อครั้งที่อยู่ที่ สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (สรท.บางแสน) เรียกโดยการใช้ของ ILO - International Labor Organization ว่า Instructor สอนงานเฉพาะในกรอบของ Restaurant and Bar

    ⇒ Training เป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาคนให้ก้าวขึ้นไปอีกทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) เน้นภาพที่กว้างมากว่าคำว่า Instructing เรียกง่ายๆ ว่าการอบรมหรือ ฝึกอบรม

 • ผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมจะเรียกว่า Trainer ผู้ที่ควบคุมการฝึกอบรมก็คือ Training Manager
 • การทำหน้าที่ Training เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่หัวหน้าหรือผู้จัดการ โดยมากก็จะผ่านการอรมที่เรียกว่า Train The Trainer

   ⇒ Facilitating หมายถึง การอำนวยความสะดวก การส่งเสริม การสนับสนุน

 • ผู้ที่ให้การส่งเสริมหรือสนับสุนการฝึกอบรมก็คือ Facilitator

ท่านผู้จัดการและผู้บริการน่าจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ในการไปทำหน้าที่ต่างๆ ตามวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ บางช่วงบางเวลาอาจต้องเล่นบทบาทหนึ่งเป็นหลัก อีกอันเป็นรอง อีกบางเวลา บทบาทที่เป็นรองก็กลับมาเป็นหลัก เรื่องที่เคยเป็นหลักก็จะเป็นรอง ลองพิจารณาใช้กันดูครับ

เขียนเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีครับ ใช้เวลาในการเรียบเรียงนานพอควร นึกสำนึกในบุญคุณของครูอาจารย์ หัวหน้า พี่ๆ ที่ให้การสอนและอบรมผมมาจนเป็นผู้เป็นคน ทำมาหากินได้จนทุกวันนี้ ขอบคุณครับ

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

 • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
 • Line ID : 081 890 4988
 • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
 • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

 • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1342
1282
8845
1125224
32324
43068
1142806

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 19:13
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search